Arbejde

ARBEJDSTILLADELSE

RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER

ARBEJDSTILLADELSE

Immigration Law er Danmarks største specialkontor indenfor Udlændingeret dækkende hele landet og repræsenterer mange års praktisk erfaring indenfor alle områder af Udlændingeretten, herunder også arbejdstilladelser til dansk erhvervsliv.

Generelt om arbejdstilladelser:

Virksomheder kan i visse tilfælde få opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske medarbejdere i Danmark med henblik på at arbejde her. Det er som udgangspunkt en betingelse, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. Nordiske eller EU-statsborgere har automatisk ret til at arbejde i Danmark.

Der findes en række særlige erhvervsordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Beløbsordningen

Denne ordning omfatter alle udlændinge, der har fået tilbudt en ansættelseskontrakt med en løn på mindst 35.000 kr. mdl., 417.793,60 (2018 sats) årlig inkl. pension.

Greencard-ordningen

Udlændinge med særlige kvalifikationer kunne tidligere opnå mulighed for at komme til Danmark på et greencard og søge job. Det var ikke et krav at have et fast arbejde forinden man kom til Danmark. Man er fritaget for en særskilt arbejdstilladelse, idet en opholdstilladelse i henhold til greencard- ordningen samtidig giver ret til lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Man har dog ikke ret til at drive selvstændigt virksomhed med denne opholdstilladelse, ordningen blev afskaffet pr. 10 juni 2016 hvorefter der ikke gives nye greencards. De nuværende greencard modtagere som ikke er kommet i kvalificeret arbejde bruger tid på at lære dansk og udgør en vigtig arbejdskraftsreserve af højtuddanede.

Positivlisten

Omfatter særlig faggruper, fordelt på erhvervsområde, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Personer omfattet af denne liste kan få meddelt opholdstilladelse, såfremt de har et konkret arbejde, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Denne liste reguleres 2 gange årligt og de fleste jobs kræver professionsbachelor eller dansk autorisation og kan ses på nyidanmark.dk.

Jobskiftereglen

Såfremt man allerede er i besiddelse af en gyldig arbejdstilladelse efter beløbsordning eller positivlisten kan man godt starte på sit nye arbejde (indenfor samme område) inden man får meddelt en ny opholds- og arbejdstilladelse. Dette kræver at man indgiver sin ansøgning (AR1) senest på dagen, hvor man påbegynder sit nye job.

Koncernopholdstilladelse

Denne opholdstilladelse gælder for en udlænding som er ansat i en international koncern, og hvor virksomheden ønsker at medarbejderen blive udstationeret i en afdeling af koncernen i Danmark.

Det er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der behandler en ansøgning om opholdstilladelse. Hvis SIRI meddeler afslag, er der mulighed for genoptagelse eller for klage til udlændingenævnet.

Medfølgende familie

Som arbejdstager i Danmark har man mulighed for at medbringe sin familie. Medfølgende familiemedlemmer er fritaget for en arbejdstilladelse, idet opholdstilladelsen giver ret til at arbejde eller studere under opholdet i Danmark. Denne form for opholdstilladelse er meget fleksibel, da denne er fæstet til ansøger og ikke til en specifik arbejdsgiver. Der er meget forskellige regler afhængigt af hvilken arbejdstilladelse hovedpersonen har.

Vores tjenesteydelse vil sædvanligvis omfatte:

Indledende møde med erfaren sagsbehandler/jurist med gennemgang af reglerne
Kontrol af visum/lovligt ophold
Beregning af frist for indgivelse af ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse
Hjælp til korrekt udfyldelse af relevant ansøgningsskema
Hjælp til oprettelse af sagsbestillingsID samt gennemførelse af betaling af gebyr
Indhentelse af relevant/nødvendig dokumentation for virksomheden
Udarbejdelse af ansættelseskontrakt i henhold til ansættelseslovgivning
Udarbejdelse af følgebrev med fremhævelse af forhold af vigtig betydning
Indgivelse af ansøgning og detaljeret vejledning om optagelse af biometri
Hjælp til eventuel supplerende fremsendelse af dokumentation
Formidling af selve opholdstilladelse med oplysning om de vigtigste forhold

Der er et særligt ansøgningsgebyr der skal betales direkte til SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration. For arbejdstilladelse er dette 3.280 kr. (2018 sats)

Ovenstående er alt sammen noget som medvirker til at undgå unødig forsinkelse, og normal sagsbehandling er 30 dage hvis sagen er fuldt oplyst. I visse tilfælde må en arbejdsansøger påbegynde arbejde straks.

DANSK STATSBORGERSKAB

Ansøgning om statsborgerskab

Ansøgning om statsborgerskab

Efter de nye regler indgives ansøgning om dansk statsborgerskab digitalt – bruger du fx et advokatkontor kan der stadigvæk indgives ansøgning på papir.

Når ansøgningen modtages af indfødsretskontoret, vil det ca. tager 10-12 måneder at behandle ansøgningen, hvorefter du vil enten få afslag eller meddelelse om, at du optages på et lovforslag. Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes to gange om året, i april- og i oktober måned. Lovforslaget skal gennem tre behandlinger, og vil som udgangspunkt tager 2 til 3 måneder.

Den samlede behandlingstid er derfor normalt 1,5 – 2 år.

Betingelser ved ansøgning

For at opnå dansk indfødsret, skal du opfylde en række betingelser. Du skal opfylde betingelsen om danskkundskaber, hvilket efter de nye regler kræver Prøve i Dansk 2 – eller 3, du skal have bestået indfødsretsprøven, du skal være selvforsørgende, dvs. du skal ikke have modtaget kontanthjælp i mere end 6 måneder de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse, du må ikke have gæld til det offentlige, du må ikke have begået kriminalitet, du skal have underskrevet en erklæring, hvor du lover om troskab og loyalitet over for Danmark, du skal have permanent opholdstilladelse og bopæl i Danmark, du skal som udgangspunkt have ophold i Danmark i 9 år, dog kan en asylmodtager søge efter 8 års ophold, og en ansøger gift med en dansk statsborger efter 6 års ophold.

Statsløse og børn som er født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark – og for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Ansøgning på dispensation

I visse tilfælde, kan udlændinge, som ikke opfylder de ovenstående betingelser, alligevel få dansk statsborgerskab, hvis personen søger om dispensation, hvor sagen forelægges Folketinges Indfødsretsudvalg.

Vores tjenesteydelser

Gennemgang af betingelserne, herunder rådgivning vedr. de enkelte betingelser
Hjælp til ansøgningens udfyldelse og det digitale afleveringen af ansøgningen
Konkret rådgivning og hjælp til ansøgning om dispensation

Kontakt os

Åbningstider
Hverdage: 10:00-15:00 (Tlf. tid 10:00 – 15:00)

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st.
2500 Valby
CVR: 38985698

Information

Nordea Bank, Reg. nr. 2277, Konto nr.: 6896389651, IBAN: DK6220006896389651, Swiftadresse: NDEADKKK

Skriv til os

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st. 2500 Valby

Telefon

+45 24 84 94 12
+45 33 11 42 10

Follow Us